• Уверете се, че вашата реклама е лесно разпознаваема по радиото: Рекламата ви трябва лесно да се разпознае по радиото.
  • Уверете се, че качеството на продукцията на вашата реклама е високо: Реклама от високо качество звучи по-професионално.
  • Уверете се, че сценарият е естествен и лесен за разбиране: Избягвайте използването на много технически термини и задръжте сценария си лесно разбираем.
  • Създайте вълнуващо/привлекателно начало: Създайте интересно начало, което ще привлече вниманието на слушателите и ще ги накара да искат да чуят вашето съобщение.
  • Задръжте я кратка: Кратките реклами са по-добри от големите. Вашата реклама трябва да бъде кратка и ясна, с ясно съобщение.
  • Изберете тема, която интересува вашата аудитория: Вашата реклама трябва да бъде интересна и привлекателна – затова се уверете, че е нещо, което вашата аудитория ще намери интересно.