Για να μετρήσουμε την απόδοση των εκστρατειών μας στα κοινωνικά μέσα, μπορούμε να:

  • Χρησιμοποιήσουμε εργαλεία αναλυτικών δεδομένων για την παρακολούθηση της επίδρασης των δημοσιεύσεων και των εκστρατειών μας.
  • Αξιολογήσουμε τις μετρήσιμες μετρικές, όπως οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα, οι αλληλεπιδράσεις, οι κλικ, οι μετατροπές και οι συνδρομές.
  • Κατανοήσουμε την αναλογία ανταπόκρισης (engagement rate) για την κατανόηση του ποσοστού αλληλεπιδράσεων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των ακόλουθων.
  • Συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με τους στόχους και τις προσδοκίες μας για να αξιολογήσουμε την απόδοση.