Το B2B email marketing αναφέρεται στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προώθηση μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος/υπηρεσίας σε μια άλλη επιχείρηση. Σε αντίθεση με το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου B2C, το οποίο απευθύνεται σε μεμονωμένους καταναλωτές, το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου B2B έχει σχεδιαστεί για να προσεγγίσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Β2Β email marketing είναι η οικοδόμηση σχέσεων με τους δυνητικούς πελάτες σε βάθος χρόνου, αντί για μια απλή γρήγορη πώληση. Αυτό απαιτεί εστίαση στην παροχή αξίας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω ενημερωτικού περιεχομένου που αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα σημεία πόνου και τις προκλήσεις του κοινού-στόχου.

Παραδείγματα αποτελεσματικού μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου B2B θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο που αναδεικνύει τα νέα και τις τάσεις του κλάδου, μια σειρά εκπαιδευτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουν συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή μια εξατομικευμένη εκστρατεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται σε συγκεκριμένα τμήματα του κοινού της εταιρείας με εξατομικευμένα μηνύματα.

Συνολικά, το Β2Β email marketing μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία leads, τη δημιουργία αναγνωρισιμότητας της μάρκας και την καλλιέργεια μακροπρόθεσμων σχέσεων με δυνητικούς πελάτες. Ωστόσο, απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση που βασίζεται σε μια βαθιά κατανόηση του κοινού-στόχου και των αναγκών του, καθώς και την προθυμία να πειραματιστεί με διαφορετικές τακτικές και μηνύματα ώστε να βρεθεί ότι έχει καλύτερη απήχηση.